Blade Loki Forum
oficjalne forum zespo³u Blade Loki

Pytania do zespo³u - Co z now± p³yt±?

jml - 2008-12-11, 10:44
Temat postu: Co z now± p³yt±?
Jesieñ siê koñczy, a nowej p³yty nie widaæ :( Ma kto¶ mo¿e jakie¶ informacjê kiedy ujrzy ona ¶wiat³o dzienne?
Szymon - 2008-12-12, 20:02

Stary tu od maja o zespole zero niusów w maju te¿ odby³y siê ostatnie koncerty...najlepiej by³o by zadzwoniæ do kogo¶ z kapeli i w ten sposób zasiêgn±æ jêzyka...
Lisu - 2008-12-19, 01:04

Saluto!

P³yta ju¿ nagrana , pomixowana itd. Mamy lekkie opó¼nienia z przyczyn niezale¿nych od nas, jednak prace nad ca³o¶ci± nowego materia³u zbli¿aj± siê ku koñcowi. Cierpliwo¶ci

Szymon - 2009-01-21, 20:43

Lisu czy to prawda,¿e Agata ju¿ nie ¶piewa w Bladych Lokach-siedzi na sta³e w Niemczech a wy sprawdzacie now± wokalistkê?

Pytam bo pewien ziomek chcia³ wam zrobiæ koncert w stolicy i takie wiadomo¶ci us³ysza³ od jednego z was...

Lisu - 2009-01-29, 21:03

Witam!

W ka¿dej plotce jest trochê prawdy stad te¿ nie widzimy konieczno¶ci bezsensownego zaprzeczania ju¿ pewnych informacji. Jednak w zwi±zku z planami wydawniczymi naszej najnowszej p³yty powstrzymamy siê z oficjalnymi deklaracjami do momentu wydania p³yty.

Na dzieñ dzisiejszy z przyczyn prywatnych Agata Polic opu¶ci³a szeregi Bladych Loków po ponad 10 letniej przygodzie. Zespó³ jednak nie ma zamiaru zawieszaæ swojej dzia³alno¶ci....
wrêcz przeciwnie. Jeszcze podniesiemy w górê piê¶ci.......ju¿ niebawem.

Naszych fanów chcia³bym uspokoiæ i prosiæ o cierpliwo¶æ i wyrozumia³o¶æ.

myki - 2009-03-02, 21:33

Witam!
Je¿eli jest taka mo¿iwo¶æ to udostêpnijcie do przesluchania chocia¿ jaki¶ jeden kawalek który by promowal now± plytê bo zainteresowanie jest du¿e.Ewentualnie dajcie znaæ na kiedy planowana jest premiera nowego LP?
Pozdrawiam

natalia - 2009-05-24, 23:17

jezu jezu! nareszcie! nowa p³yta!

http://www.youtube.com/wa...feature=channel
klip do ''wszyscy diabli''

http://www.youtube.com/wa...re=channel_page
skóra.

bardzo mi sie podoba ten pocz±tek. fajnie ze Agata spiewa jeszcze na nowej plycie i szkoda ze juz po raz ostatni. mam nadzieje ze wróci do zespolu. W kazdym razie p³ytke kupuje! :D

Adas1980 - 2010-07-12, 00:18

nom nowa p³yta wymiata :) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group