Blade Loki Forum
oficjalne forum zespo³u Blade Loki

Regulamin - Regulamin forum Blade Loki

Przemk0 - 2007-05-06, 14:27
Temat postu: Regulamin forum Blade Loki
Oficjalny regulamin forum zespo³u "Blade Loki"

1] Zanim za³o¿ysz w±tek zobacz czy nie by³o takiego samego wcze¶niej, inaczej mo¿esz siê liczyæ z tym ¿e twój w±tek zniknie.

2] Nie pytaj siê dlaczego nie ma twojego postu czy tematu tylko zastanów siê co zrobi³e¶ ¼le.

3] Nie pisz nic nie znacz±cych postów z jednym/dwoma wyrazami w stylu : "aha", "ok"... Takie posty beda KASOWANE!!

4] Starajcie siê pisaæ z zachowaniem zasad ortografii, je¶li jeste¶cie dyslektykami czy dysortografami to sprawdzajcie swoje posty wcze¶niej w programie który umo¿liwia sprawdzanie pisowni (np: MS Word lub innym).

5] Na forum dbamy o kulture i wszelakie formy bluzgania i k³ótni miêdzy u¿ytkownikami bêd± têpione.

6] Tematy zak³adamy w odpowiednich dzia³ach, w przeciwnym razie wszystko zale¿y od ³aski moderatorów i administratorów czy przenios± wasz± twórczo¶æ do odpowiedniego dzia³u czy te¿ skasuj±.

7] Nie bierzcie wszelakich regulaminów jako jaki¶ ¶rodek do pokazania naszej w³adzy, s± one tworzone tylko po to ¿eby forum by³o bardziej przejrzyste.. a nasza praca prostsza i usystematyzowana.

8] Nie pisz WIELKIMI i grubymi literami zarówno tematów jak i samych postów. Oznacza to krzyk, a tego sobie tutaj nie ¿yczymy. Nie u¿ywaj te¿ zbyt wielu emotikonek pod rz±d, gdy¿ bêdzie to uznane za spam.

9] Je¶li chcesz przekazaæ wiadomo¶æ okre¶lonej liczbie osób, lub jednej osobie skorzystaj najlepiej z "Prywatnej Wiadomosci".

10] B±d¼ uprzejmy i staraj siê pomóc innym. Je¶li nie masz nic warto¶ciowego do dodania w danym temacie, nie pisz, i tak zostanie to skasowane przez Moderatorów.

11] Nie piszemy jednego postu pod drugim je¶li od ostatniej twojej wypowiedzi w danym temacie nie mine³o jeszcze kilka dni to gdy chcesz dodaæ co¶ do swojej wypowiedzi to wyedytuj j± zamiast pisaæ kolejnego posta.


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group