[Wto 0:04] Anku:  Ile to ju¿ lat minê³o. By³a i widzê, ¿e nadal jestem moderatorem! :) A nied³ogo koncert w Bydgoszczy! Nie mogê siê doczekaæ :)