Blade Loki Forum Strona Gwna  
  •  FAQ  •   Szukaj  •   Uytkownicy  •   Grupy  •   Statystyki  •  Rejestracja  •   Zaloguj  • 

Poprzedni temat :: Nastpny temat
byd³o?
Autor Wiadomo
i hate reggae 


Wiek: 30
Doczy: 13 Sie 2007
Posty: 125
Skd: polskie Portland
Wysany: 2007-11-20, 22:53   byd³o?

Ostatnio w rocznicê nocy kryszta³owej w Pradze dosz³o incydentu, który wywo³a³ ogromn± burzê, a gromy krytyki publicznej ciska³y zarówno w jedn± jak i w drug± stronê. Zdegustowany,a ¿eby wrêcz nie powiedzieæ "wkurwiony" wypowiedziami opinii publicznej,choæ akurat chodzi mi o zawê¿one jej grono do ludzi w jaki¶ tam sposób zwi±zanych ze scen± hc/punk (choæ g³ównie hc), sk³oni³em siê do kilku refleksji. o co w tym wszystkim chodzi? Mianowicie sprawa przedstawia siê nastêpuj±co: w ow± rocznicê faszystowskie debile czeskie wysz³y ¶wiêtowaæ na ulicê,by³o ich oko³o 400 osób. Gdy prze³amali barykadê policyjn± i chcieli zaatakowaæ ¿ydowsk± dzielnicê napotkali na opór zgromadzonych kontrdemonstrantów,antyfaszystów/anarchistów.licz±cych oko³o 1000 osób. Wynik potyczki jest ³atwy do przewidzenia, ³yse pajace p³ywa³y we w³asnej krwi na chodnikach. i tu siê zaczyna. Na pewnym forum (nazwy nie zdradze) wywi±za³a siê ostra dysklusja i krytyka,zaledwie kilka osób popar³o dzia³anie Antify i pos³a³o internetowy wyraz szacunku, znaczna wiêkszo¶æ naskoczy³y na antyfasztów,pada³y wyzwiska: bandyci,ho³ota, byd³o. Jeszcze jeden ca³e starcie pozwoli³ soebie stre¶ciæ jako byd³o kontra byd³o. i tu nie mog³em poj±æ pewnych rzeczy. Jak mo¿na porównywaæ pajaców ¿±dnych ¶mierci niewinnych ludzi,którzy wyszli na ulicê ¶wietowaæ rocznicê wys³ania do obozów koncetracyjnych ponad 30 tysiêcy niewinnych ludzi do ludzi, którzy kieruj±c siê naturalnym instynktem antyfaszystowskim,sprzeciwiaj±cym siê ¶wietowania dnia mordów niewinnych ludzi wyszli na ulicê by zaprotestowaæ przeciw bandytom,i którzy zaatakowali tych bandytów gdy ci próbowali zaatakowaæ ¿ydowsk± dzielnicê, i jak mo¿na jedn± grupê obdarzyæ takim samym terminem jak drug±? czegós tu nie rozumiem.sprawa jest o tyle ¿enuj±ca, i¿ ostre s³owa krytyki pod adresem Antify rzucali ludzie zwi±zani ze scen±, w któr± antyfaszyzm jest wpisany i te¿ siê podpisuj± pod tym "emblematem". Czy Armia Krajowa walcz±ca z Wermachtem te¿ zas³uguje na miano byd³o? mo¿e i porównanie AK do Antify a Wermachtu do ³ysych nsków jest mocno symboliczne,jednak¿e w ka¿dym symbolu jest ziarenko prawdy a w tym niew±tpliwie napewno. Czy mo¿e naturalnym odruchem by³oby przygl±danie siê jak ³ysi niszcz± ¿ydowsk± dzielnicê katuj±c po drodze ka¿dego napotkanego cz³owieka? jakie jest Wasze zdanie na temat owego dzia³ania Antify?

p.s.
w ostatni± sobotê w Gdyni odby³ siê koncert Cockney Rejects, na którym zjawi³o siê ok 40 nazioli,po rozgrzewce polegaj±cej na hailowaniu i z³amaniu kilku nosów pankom pod scen±,wyszli na ulicê po koncercie i dosz³o do wiêkszej zadymy,ns odniesli zwyciêstwo nie tylko nad ludzmi wychodz±cymi z koncertu ale i nad kilkoma samochodami,które zniszczyli dosyc skutecznie. 11 listopada w Lublinie banda nsów demonstrujacych na placu litewskim niepodleg³o¶æ Polski,wracaj±c z wiecu zajebala dosc mocno kilku pankow,ktorzy ze zlamanymi szczekami i nosami i z brakiem w uzebieniu trafili do szpitala. powodem bójki (moze zle uzyte slowo,bojka jest wtedy gdy dwie strony walcza,z tego co wiem,panki w ciagu kilku sekund znalezli sie na ziemi juz z niej nie wstajac do czasu przyjazdu karetki)byl wygla ow mlodziencow...
czy Antifa naprawde jest taki bydlem i robi takie zle rzeczy? ciekaw jestem Waszych opinii
_________________
Poison Idea were right, I hate reggae,no doubt!!!!
 
   
Dahomej. 


Wiek: 28
Doczy: 16 Maj 2007
Posty: 27
Skd: ¦wiebodzin
Wysany: 2007-11-23, 18:15   

Zacznê od tego,¿e moja wiedza na temat Antify jest bardzo ogólna,poza tym jako¶ specjalnie siê nie interesowa³em tym,co robi,jak to robi,etc. G³ównie dlatego,¿e nie dawno siê dowiedzia³em dopiero o takiej instytucji,je¶li mo¿na j± tak okre¶liæ, no i u mnie w mie¶cie te¿ raczej co¶ takiego wystêpuje...chyba,¿e siê s³abo orientuje...

...jednak nawi±zuj±c do topicu,to moje zdanie jest takie, ¿e mimo tego, ¿e agresja rodzi agresjê, to muszê powiedzieæ,¿e Ci antyfaszy¶ci s³usznie,mimo wszystko post±pili. Na ludzk± g³upotê nie ma lekarstwa i w moim mniemaniu nie ma najmniejszego sensu grzecznie do nich staraæ siê nawet docieraæ, poniewa¿ i tak te t³uki nie bêd± chcia³y wysiliæ swoich mózgownic i pokomplentowaæ nad tym,co siê do nich mówi. Jak nie dostanie taki po gêbie, to niczego siê nie nauczy. Do bezmózgów inaczej nie trafisz. Tych "krytykantów" mo¿na usprawiedliwiaæ tym,¿e nie patrz± na to przez pryzmat historii,tylko ¿yj± w obecnych czasach i licz± na to,¿e w pokojowy sposób da siê ich "nawróciæ"...tak mi siê wydaje...

To tyle mojego wywodu w tym temacie...
_________________
.... You'll Never Walk Alone ...
 
 
   
trêbacz 

Wiek: 27
Doczy: 07 Maj 2007
Posty: 42
Skd: Jawor
Wysany: 2007-11-25, 13:55   

Z nimi inaczej siê nie da.

Kiedys czytalem artykul w "NIE" trzech kretynach, najebali i zachcialo im sie burdy u cyganów. Wbili sie we trzech do na oisedle cyganskie. Zaczeli napierdalac jak±s m³oda kobiete z dzieckiem. Mieli szczêscie ze w poblizu byla policja bo wyjechali by z tamt±d w plastikowych workach. Ich bylo trzech a w obronie bieg³a juz o wiele wiêksza grupka m³odych cyganów, a tego ze cygani sa bardzo solidarni i nie popuscili by iom napaisci nie trzeba mówic.

Paradoksem jest to ze owych trzech kretynów sad nie skazal za dzialania rasistowskie tylko wzniecanie pijackich bujek. Wszyscy dostali wyorki w zawieszeniu, juz nie pamietam jakie, ale wiem ze niewielkie.
 
 
   
i hate reggae 


Wiek: 30
Doczy: 13 Sie 2007
Posty: 125
Skd: polskie Portland
Wysany: 2007-11-25, 15:47   

Cygani i Czeczeñcy napierdalaja siê jak ma³o kto
_________________
Poison Idea were right, I hate reggae,no doubt!!!!
 
   
trêbacz 

Wiek: 27
Doczy: 07 Maj 2007
Posty: 42
Skd: Jawor
Wysany: 2007-11-26, 07:38   

Atak neonazistów w Niemczech wschodnich

Przeciez to sie w pale nie miesci. Jak siê czyta takie rzeczy, to odrazu sie nasuwa mysl ze powinni takich nazistowskich popierdolenców odsylac do wiêcienia, w Brazyli. W Polsce jest za dobre ¿arcie i za wygodne spanie dla takich popierdolonych kretynów.
 
 
   
brudnykrolik 

Wiek: 19
Doczy: 07 Maj 2007
Posty: 121
Skd: Wroc³aw
Wysany: 2007-12-17, 22:58   

Chyba nie muszê siê wypowiadac na temat czy szkoda mi tych nazioli, i chyba te¿ nie musze siê wypowiadac na temat tego czy popieram wyj¶cie Atnify na ulice i spuszczenie ³omotu nsom, bo my¶lê, ¿e oczywiste jest moje zdanie na ten temat.

Chcia³bym nawi±zac do tego co Tomek napisa³e¶ na temat wypowiedzi osób z "klimatów" niepopierajacych akcji antify.
Uwa¿am, ¿e osoby z "klimatów" nie popieraj±ce akcji ANTYFASZYSTOWSKICH to osoby o niesprecyzowanych pogl±dach, s³uchaj±cych danej muzyki tylko dlatego bo koledzy s³uchaj± oraz najebuj±ca sie przy ka¿dej mo¿liwej okazji (czytaj codziennie). Wiem, mo¿e za bardzo generalizuje, bo s± ró¼ni ludzie z ró¼nymi pogl±dami, ale nie mam zamiaru wyszczególniac tutaj.

A najgorsze jest to, ¿e ich (ns) jest coraz wiêcej...
_________________
to w nas jest rewolucja
 
   
i hate reggae 


Wiek: 30
Doczy: 13 Sie 2007
Posty: 125
Skd: polskie Portland
Wysany: 2007-12-21, 17:52   

brudnykrolik napisa/a:


Chcia³bym nawi±zac do tego co Tomek napisa³e¶ na temat wypowiedzi osób z "klimatów" niepopierajacych akcji antify.
Uwa¿am, ¿e osoby z "klimatów" nie popieraj±ce akcji ANTYFASZYSTOWSKICH to osoby o niesprecyzowanych pogl±dach, s³uchaj±cych danej muzyki tylko dlatego bo koledzy s³uchaj± oraz najebuj±ca sie przy ka¿dej mo¿liwej okazji (czytaj codziennie). Wiem, mo¿e za bardzo generalizuje, bo s± ró¼ni ludzie z ró¼nymi pogl±dami, ale nie mam zamiaru wyszczególniac tutaj.

A najgorsze jest to, ¿e ich (ns) jest coraz wiêcej...

to co napisales przypomnialo mi pewna sytuacje z festiwalu w piasecznie na tych wakacjach,a ten fragment pozwolilem sobie pogrubic bo historia,ktora chce przytoczyc dotyczy hardcorowcow straightedgow (czyt. nie najebuja sie w ogole:) ).
mianowicie na fescie rozne dziwne akcje sie dzialy,ok 15 skini zabili panka w centrum miasta (ze sceny powiedzieli tylko,ze zostal dotkliwie pobity,od kilku osob,ktore rzekomo widzialy akcje slyszalem,ze zabili go,przyjechala karetka,reanimacja ale niestety za pozno,kilka innych osob mowilo,ze przeyzyl i w ciezkim stanie znalazl sie w szpitalu,wiec sam nie wiem w ktora wersje wierzyc,sklonil bym sie jednak ku tej smiertelnej,bo taka slyszalem od kolesia,ktory budzil najwieksze zaufanie),rozochoceni tym "sukcesem" wraz z okolicznymi dresami probowali uprzykrzac fest jeszcze kilka razy. i tak w pewnym momencie,godz ok 00.00 siedzimy przy namiocie,browarki itd. itp. i nagle na nim laduje jakis pank,poczym dostaje butelka w leb,i kilka tub.Zareagowalismy natychmiast,wstalismy odepchnelismy napastnika,jednak nie zdazylismy zrobic im wiekszej krzywdy bo natychmiast zaczeli spierdalac (ich bylo mniej),jak biegli odgrtazali sie do pobitego,ze go zabija a i nas tez straszyli. zajelismy sie gosciem i zaproponowalismy zeby zostal z nami (to bylo dzikie pole namiotowe w parku,bez ochroniarzy itd. wiec koles zostal by sam jak palec,bo sam na fest przyjechal i nikogo nie mial). poczym poszlismy do namiotow obok,gdzie stacjonowali przybyli na fest xhardkorowcyx, wiecie tunele,dziary,koszulki AF,ogolnie lansik i hardkorowy imidz,a ich budowy ciala przypominaly mariusza pudzianowskiego,jeden to wygladal jak trzech mnie,nie zalewam,z 80 kg ciezszy ode mnie pewnie :) i chcielismy ludzi zebrac w ramach hcpunkprideunited i zaczaic sie na nazidresow,ktorzy zapowiedzieli wizyte. uslyszalem odpowiedzi : "wiesz co,ja nie mam zamiaru sie za nikim wstawiac,w dupie mam,ze jakis kolo dostal butelka w leb,ja tez nie raz dostalem i nikt mi nie pomogl,nie bede sie za nikogo narazal..." normalnie szczeka mi opadla,popatrzylem na jego imidz i koszulke AF i zapytalem czy jak EFEA grali kower Agnostkiow czy spiewal razem z publicznoscia "united we stand divided we fall, gotta gotta go"-wiecie taki hymn niby zjednoczonych hardcorowcow,odpowiedzial,ze oczywiscie,jego ulubiona piosenka.spytalem wiec dlaczego spiewa takie wzniosle teksty i utozsamia sie z tym jednoczesnie a tymczasem ma wszytkich dookola w dupie. odpowiedzial,ze muzyka to cale jego zycie... rece mi opadly a jezyk w nerwach sie rozwiazal i jakby mnie koledzy nie zaczeli odciagac to skonczyloby sie na tym, ze zamist pomocy to jeszcze bym od nich dostal w morde, sie wylewny zrobilem. W efekcie koncowym przenieslismy swoj namiot 10 metrow dalej zeby sie odciac od tych przebierancow-scenowych kibicow i zostalismy sami z przygarnietym znajomymnieznajomym.na nas juz nie wjechali,za to podobno po drugiej stronie parku staly 3 namioty (jak sie rano dowiedzielismy-bo nikt o nich nie wiedzial z nas) i jeden z nich zostal w nocy spalony podczas gdy zaloganci spali w nim.naszczescie w pore sie obudzili i nic im sie nie stalo...

sytuacja przykra,uswiadomila mi jedno,jak April spiewal "nie przegap nie przegap, tych wszystkich bzdur o jednosci,ktorej nie ma" to mieli racje...
juz chyba wieksza jednosc jest wsrod mlodziezy dyskotekowej choc nie spiewaja o tym w piosenkach i nie maja tak wielkich miesni jak ci hardkorowcy...
_________________
Poison Idea were right, I hate reggae,no doubt!!!!
 
   
brudnykrolik 

Wiek: 19
Doczy: 07 Maj 2007
Posty: 121
Skd: Wroc³aw
Wysany: 2007-12-21, 22:14   

co do samej sytuacji - ¿al.pl i katastrofa, bo nawet taka ciota jak ja by chcia³a pomóc..
_________________
to w nas jest rewolucja
 
   
i hate reggae 


Wiek: 30
Doczy: 13 Sie 2007
Posty: 125
Skd: polskie Portland
Wysany: 2007-12-22, 23:02   

brudnykrolik napisa/a:
co do samej sytuacji - ¿al.pl i katastrofa, bo nawet taka ciota jak ja by chcia³a pomóc..

hehe,widze, ze masz wysoka samoocenê :) ale spoko,ja tez czak noris nie jestem :) ale albo sie w cos wierzy i jesli sie z tym utozsamia to sie buduje cos wspolnie albo sie wszystko ma w dupie i sie za to w ogole nie zabiera.proste
znowu mi sie przypomniala jedna piosenka do tej sytuacji,tym razem Apatia "nie zapomna" i ""odejdz lub zostan". pozdro
_________________
Poison Idea were right, I hate reggae,no doubt!!!!
 
   
brudnykrolik 

Wiek: 19
Doczy: 07 Maj 2007
Posty: 121
Skd: Wroc³aw
Wysany: 2007-12-23, 16:05   

To nie jest wysoka lub niska samoocena, tylko obiektywna ocena :)
pozdrawiam :)
_________________
to w nas jest rewolucja
 
   
easyrider 

Doczy: 22 Cze 2010
Posty: 1
Skd: Kraków
Wysany: 2010-06-22, 18:12   

Kurcze, w g³owie siê nie mie¶ci. Samo ¿ycie.
_________________
sylwester-tani nocleg kraków
 
   
Wywietl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template FIBlack modified by Falcone
Strona wygenerowana w 0.01 sekundy. Zapyta do SQL: 15